1. W przypadku nabycia produktów mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu (odbiór przesyłki).
3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient musi powiadomić o swojej decyzji firmę

SONO BELLA KATARZYNA MATYJASZCZYK

Aleja Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna
NIP 7133031730

Email: kontakt@butiksonobella.pl

w drodze jednoznacznego oświadczenia woli ( przy pomocy listu wysłanego pocztą ). W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sklep ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania od Państwa przesyłki zwracającej towar, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów dostawy).
5. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
6. Sklep może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach niezwłocznie oraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
8. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt (towar) zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podawania przyczyn w przypadku gdy podmiot nabywający podejrzewany jest o próbę oszustwa bądź wyłudzenia.
11. Wzór druku do odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie głównej sklepu butiksonobella.pl w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie  formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej (drogą wiadomości e-mail).
– Adresat: tutaj nazwa firmy
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:

SONO BELLA KATARZYNA MATYJASZCZYK
Aleja Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna
NIP 7133031730

Email: kontakt@butiksonobella.pl

Zwrotu towaru należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do produktów należy dołączyć formularz zwrotu.

VIII Wymiana produktu
Wymiana towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

Zwroty płatności
1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Klienta do zapłaty.
2. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
3. W przypadku zapłaty przez Payu lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto Payu lub konto karty kredytowej.

IX Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów nowych, w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem butiksonobella.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

X Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres kontakt@butiksonobella.pl
2. W ten sam sposób Klient może zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
3. Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. W przypadku braków w reklamacji termin do jej rozpatrzenia ulega przedłużeniu maksymalnie do 30 dni.
5. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
6. W przypadku uszkodzeń zewnętrznych paczki widocznych przy odbiorze paczki przez nabywcę należy sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez kuriera. Następnie przesłać reklamację na adres kontakt@butiksonobella.pl
7. Wzór druku do reklamacji dostępny na głównej stronie sklepu butiksonobella.pl w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.
8. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć wyraźne zdjęcia zawierające uszkodzenia produktów reklamowanych.